skip to Main Content

Forsikringsselskab med indeklima-udfordring?

  • Er der opstået en tvist mellem jer som forsikringsselskab og en forsikringstager?
  • Er der tvivl om i hvilken grad indeklimaproblemerne har byggetekniske årsager og i hvilken grad de skyldes forbrugeradfærd?
  • Har I brug for bygherrerådgivning til udbedring af anerkendte skader?
  • Hvem skal føre tilsyn for jer under og/eller efter en sanering af en ejendom?

Vi har mange års erfaring med at identificere og rådgive omkring byggetekniske årsager til indeklimaproblemer.

Uanset om I har brug for rådgivning i en tvist mellem selskab og forsikringstager, eller I har brug for bygherrerådgivning og tilsyn i forbindelse med anerkendte skader, kan vi tilbyde en grundig og veldokumenteret proces.

Case: Entreprenør anbefalede husejer at opbygge en konstruktion i strid med gældende anvisninger – med ny fugtskade til følge

Forsikringstagers entreprenør var uenig med forsikringsselskabet i omfanget af skaden, samt i hvordan skybrudsskaden skulle udbedres.

LPU deltog i mægling mellem forsikringsselskabet og forsikringstagers entreprenør.

Uenigheden bestod i omfanget af skaden, hvordan terrændækket skulle retableres efter skaden samt hvilke skader, der er omfattet og dækket i henhold til Stormrådets dækningsbetingelser.

Konstruktionsfejl
Entreprenøren foreslog genopbygning af det støbte og uisolerede terrændæk fra 1971 med en fugtspærre af epoxymembran pålagt 150 mm isolering. Pga. isoleringstykkelsen vil der opstå fornyet kondensfugt på terrændækket som følge af overisolering, altså en konstruktionsfejl med fatale fugtskader til følge.

LPU anbefalede forsikringstager, at eksisterende terrændæk skulle ændres, dvs. ophugges med henblik på opbygning af nyt terrændæk, hvorunder der isoleres med ca. 300 mm iht gældende anvisninger.

Alternativt retableres udeluftsventileret strøgulvskonstruktion som den oprindelige gulvkonstruktion. Valgte forsikringstager denne løsning, anbefalede LPU, at pudset fugtspærre langs skillevæggene skulle borthugges for eliminering af vægevirkning samt fugtsikring med smøremembran på fundablokkene fra nederste til øverste vandrette fugtspærre. Dette for at eliminere risiko for opstigende grundfugt via skillevæggene.

Forlig
Parterne indgik kulant forlig med yderligere udskiftning af 2 rækker fliser og en gipsskillevæg i en sauna samt supplerende affugtning i 10 arbejdsdage. Forsikringsselskabet fastholdt deres tilbud om erstatning af gulvkonstruktionen som det var, inden skaden indtraf.

Case: Tvist mellem beboer og forsikringsselskab om årsag til beboers helbredsgener

En pludselig opstået skade i en køkkenfaldstamme giver vandskade i et køkken i en lejlighed. Vandskaden bliver tørret op ca. 1 time efter at skaden er opstået, og selve udbedringen af skaden bliver håndteret få døgn efter skaden er opstået.

Beboeren oplever udtalte helbredsgener – og er utilfreds med skadeservicefirmaets omfangsbestemmelse af skaden.

LPU bistår med omfangsbestemmelse af skaden og risikovurdering af skimmelforekomsten i ejendommen.

LPU var enig med skadeservicefirmaets omfangsbestemmelse af skaden og kunne bekræfte, at følgeskaderne var blevet udbedret. Årsagen til, at udtagne prøver som bl.a. DNA-test i lejligheden påviste usædvanlig store skimmelforekomst generelt, skulle findes i andre og tidligere ubehandlede skader og i rengøringsniveauet i lejligheden, hvorfor helbredsgenerne ikke var forårsaget af skaden fra faldstammen.

Der var meget løsøre og mange samlereffekter, som gjorde det svært for beboeren at holde rent i lejligheden. Et lavt rengøringsniveau betyder, at sporer, partikler, pollen mm ophober sig i lejligheden.

LPU anbefalede, at forsikringsselskabet retablerede køkkenet efter skaden og at beboeren skulle få foretaget en gennemgribende rengøring af både løsøret og lejligheden.

Skade i en køkkenfaldstamme giver vandskade i køkkenet. Men er skaden årsag til helbredsgener?

LPU bistår med omfangsbestemmelse af skaden blandt andet via destruktive undersøgelser.

Back To Top