skip to Main Content

Kommune med indeklima-udfordring?

  • Har kommunen brug for at få omfangsbestemt en skade?
  • Skal I have risikovurderet sundhedsfaren for en lejer, der ikke føler sig hørt af sin udlejer?
  • Viser jeres arbejdspladsvurdering at flere medarbejdere oplever ens symptomer, så  APV’en bør følges op med en indeklimaundersøgelse?
  • Er der mistanke om skimmelvækst i en af kommunens skoler?

LPU løser mange forskellige opgaver for kommunerne, hvor kommunen har brug for en ekstern rådgiver eller en byggeteknisk undersøgelse i forbindelse med problemer med indeklima. Vi risikovurderer eksempelvis sundhedsfare i lejeboliger, vi omfangsbestemmer byggetekniske skader samt udfører indeklimaundersøgelser eksempelvis på skoler.

Case: PCB i skolebibliotek

Flere lokaler på skolen stod overfor en renovering, og forud for arbejdet blev indholdet af PCB i indeluften undersøgt med luftprøver.

I skolens biblioteket blev der konstateret let forhøjet indhold af PCB i luften – også ved en kontrolmåling efter grundig rengøring.

LPU udtog 3 materialeprøver af fuge- og klæbemateriale omkring bibliotekets vinduer, der er fra bygningen blev opført i 1971. Alle tre prøver påviste indhold af PCB. Der er stor sandsynlighed for, at det tidligere påviste indhold af PCB i luften skyldes afgasning fra såvel gummifugerne som klæbefugen i/omkring termoruderne i de store vinduesfag i biblioteket.

Koncentrationen i materialet betyder, at affaldet og vinduesfagene skal håndteres som farligt affald.

LPU udtog ved samme lejlighed materialeprøver til påvisning af asbestindhold i gulve. Prøverne påviste ikke indhold af asbest, og udskiftning af linoleum kunne derfor ske uden at tage forholdsregler for asbest.

Rekvirent:
Ringsted Kommune

Materialeprøve udtaget fra et af de store vinduesfag opsat i 1971.


PBC i danske skoler
Grontmij/Cowi påviste i 2013, at der er et uacceptabelt højt indhold af PCB i indeluften på mellem 9 og 19 % af de danske skoler, der er opført fra 1950 til 1977, hvor stoffet blev forbudt i byggematerialer.

Case: Skimmelvækst i tagrummene på skole

Der er konstateret skimmelsvamp i tagkonstruktionen på skolen og flere lærere klagede over gener ved ophold i enkelte lokaler.

Vi har foretaget en omfangsbestemmelse af skimmelvæksten i 7.000 m2 tagrum, foretaget risikovurdering samt udarbejdet løsningsforslag til bygherren.

Da tagrummene er velventileret, er der ikke helbredsmæssige risici ved at opholde sig i skolens lokaler.

Skimmelvæksten skyldes udtjente og dårlig kvalitet undertagsmateriale. De udtjente undertage øger risiko for vandskader ved regnskyl.

En udskiftning af det 10‐år gamle undertag var påkrævet.

Bygherre
Faxe Kommune

Udtagning af mycometer‐test på undertaget med skimmelvækst.

Flere steder var undertaget udtjent og faldet ned.

Back To Top