skip to Main Content
70234585 lpu@lpu.dk

Kommune med indeklima-udfordring?

  • Har I som kommune brug for at få omfangsbestemt en skade?
  • Skal I have risikovurderet sundhedsfaren for en lejer, der ikke føler sig hørt af sin udlejer?
  • Viser jeres arbejdspladsvurdering, at flere medarbejdere oplever ens symptomer, så APV’en bør følges op på med en indeklimaundersøgelse?
  • Er der mistanke om skimmelvækst i en af kommunens skoler eller institutioner?

LPU løser mange forskellige opgaver for kommuner, som brug for en ekstern rådgiver eller en byggeteknisk undersøgelse i forbindelse med indeklimaproblemer. Vi risikovurderer eksempelvis sundhedsfarer i lejeboliger, vi omfangsbestemmer byggetekniske skader samt udfører indeklimaundersøgelser på fx skoler.

Case: PCB i skolebibliotek

Flere lokaler på skolen stod over for en renovering, og forud for arbejdet blev indholdet af PCB i indeluften undersøgt med luftprøver. I skolens biblioteket blev der konstateret let forhøjet indhold af PCB i luften – også ved en kontrolmåling efter grundig rengøring. LPU udtog tre materialeprøver af fuge- og klæbemateriale omkring bibliotekets vinduer. Bygningen blev opført tilbage i 1971, og alle tre prøver påviste indhold af PCB. Der er stor sandsynlighed for, at det tidligere påviste indhold af PCB i luften skyldes afgasning fra såvel gummifugerne som klæbefugen i og omkring termoruderne i de store vinduesfag i biblioteket.

Koncentrationen i materialet betyder, at affaldet og vinduesfagene skal håndteres som farligt affald. Ved samme lejlighed udtog vi materialeprøver til påvisning af asbestindhold i gulve. Prøverne påviste ikke indhold af asbest og udskiftning af linoleum kunne derfor ske uden at tage forholdsregler for asbest.

Rekvirent:
Ringsted Kommune

PBC i danske skoler

En anden rådgiver påviste i 2013, at der er et uacceptabelt højt indhold af PCB i indeluften på mellem 9 og 19 % af de danske skoler, der er opført fra 1950 til 1977, hvor stoffet blev forbudt i byggematerialer.

Case: Skimmelvækst i tagrummene på skole

Der blev konstateret skimmelsvamp i tagkonstruktionen på skolen, og flere af lærerne klagede over gener ved ophold i enkelte lokaler. Vi foretog derfor en omfangsbestemmelse af skimmelvæksten i de 7.000 m2 tagrum, lavede en risikovurdering samt udarbejde løsningsforslag til bygherren.

Da tagrummene var velventileret, var der ikke helbredsmæssige risici ved at opholde sig i skolens lokaler. Skimmelvæksten skyldtes udtjente og undertagsmateriale i dårlig kvalitet. Udtjente undertage øger risiko for vandskader ved regnskyl, og en udskiftning af det 10 år gamle undertag var derfor påkrævet.

Bygherre
Faxe Kommune

Udtagning af mycometer‐test på undertaget med skimmelvækst.

Flere steder var undertaget udtjent og faldet ned.

Back To Top