skip to Main Content
70234585 lpu@lpu.dk

Syn- og skønssager

Syn og skøn er et bevis i en sag. Retten kan anmode Voldgiftsnævnet for Bygge og Anlæg om at få udpeget en syn- og skønsmand, dvs. en uvildig fagperson som Lotte Pia Uttrup fra LPU, om at besvare specifikke spørgsmål. Syn- og skønsmandens opgave er at foretage en uvildig, faglig undersøgelse og vurdering og på den baggrund udarbejde en syn- og skønserklæring. Det vil sige en skriftlig besvarelse af de spørgsmål, som parterne i tvisten har stillet.

Reglerne omkring syn og skøn er beskrevet på www.domstol.dk – se mere her.

Case: Screening af opsagt erhvervslejemål på ca. 500 m²

Flere medarbejdere fik med tiden tiltagende helbredsgener, da de opholdte sig på deres arbejdsplads. Helbredsgenerne aftog, når medarbejderne holdte ferie.

LPU påtog sig opgaven som partsrådgiver på vegne af erhvervslejeren via dennes advokat, og vi bistod med screening af erhvervslejemålet på ca. 500 m2. Vi påviste kraftige skimmelforekomster skjult i lofter og vægge som følge af gentagende og vedvarende vand- og fugtskader. Desuden viste undersøgelsen, at ventilationsanlægget ikke virkede, var misvedligeholdt og desuden ikke overholdte de gældende brandkrav. Erhvervsudlejeren havde løst ventilationsproblematikken ved at installere badeværelsesventilatorer i nogle af kontorlokalerne, der medførte yderligere undertryk og forværring af skimmelforekomster fra de skjulte skader til følge.

Med det udtjente ventilationsanlæg og risikoen for sundhedsfare opsagde arbejdspladsen lejemålet med krav om kompensation på 365.000 kr. 

LPU afgav vidneforklaring i retten på baggrund af laboratorieanalyser, fotos mv. Retten fulgte arbejdspladsens påstand om, at erhvervslejemålet med rette var ophævet inden for kontraktperioden, og at erhverslejeren var berettiget til at modtage et kompensationsbeløb på 325.000 kr. pga. skimmelsvamp og manglende ventilering i lejemålet. Parterne indgik forlig på den baggrund.

Kraftige skimmelforekomster skjult i lofter og vægge som følge af vedvarende vand- og fugtskader foruden et udtjent ventilationsanslæg.

Case: Udtalte lugtgener i villa

LPU var udmeldt som syn- & skønsmand i en sag om udtalte lugtgener i en villa. Omfanget af gamle vandskader skulle vurderes herunder bestemmelse af følgeskaderne i form af skimmelvækst og bakterievækst.

Back To Top